Polityka Prywatności

27.06.2022. Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych

1.   Informacje ogólne.

 1. Operatorem serwisu jest: AlterEko Aleksandra Czajkowska z siedzibą w Warszawie, ul. Pohulanka 3/26, 03-890 Warszawa.
 2. Celem zbierania danych osobowych jest prawidłowe świadczenia i korzystnie z usług. Dane osobowe są podawane dobrowolnie przez użytkowników podczas wypełniania formularzy:
  1. przy zakładania usług oferowanych przez Operatora,
  2. podczas używania tych usług lub
  3. przy korzystaniu z różnego rodzaju akcji marketingowych, które mogą być prowadzone przez Operatora  (np. konkursy, newslettery itp.). AlterEko staje się Administratorem pozyskanych w ten sposób danych osobowych.
 3. Dane osobowe są wykorzystywane gdy następuje:
  1. techniczne uruchomienie usług,
  2. fakturowanie,
  3. przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych w oparciu o przepisy szczególne: podatkowe, finansowo-księgowe itp.,
  4. informowanie o terminach wygasania usług i możliwości ich przedłużania,
  5. informowanie o planowanych pracach technicznych,
  6. informowanie o istotnych zmianach konfiguracyjnych,
  7. informowanie o zmianach regulaminów,
  8. realizacja obsługi technicznej, w tym odpowiedzi na pytania Użytkownika,
  9. wyjaśnianie w zakresie rozliczeń,
  10. bezpośredni kontakt handlowy – jeśli Użytkownik wyrazi zgodę lub o niego poprosi,
  11. przesyłanie informacji marketingowych mailem, sms-em, telefonicznie lub innymi kanałami – jeśli te były zamówione lub Użytkownik wyraził zgodę na takie formy kontaktu (np. zapisując się na newsletter, oznaczając odpowiednią zgodę rejestrując usługę)
 4. Niniejsza Polityka nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Operatora.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkowniku i jego zachowaniach w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
  3. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, poczty oraz aplikacji Operatora.

2.   Informacje w formularzach.

 1. Serwis należący do Operatora zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informacje ułatwiające powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu rejestracji usług, obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

3.   Logi.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkownika podlegają logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Zapisowi mogą podlegać:
  1. zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  2. czas nadejścia zapytania,
  3. czas wysłania odpowiedzi,
  4. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  7. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  8. informacje o adresie IP,
  9. informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  10. informacje związane z obsługą poczty elektronicznej, jeśli Użytkownik korzysta ze świadczonej przez Operatora usługi pocztowej.

4.   Metody ochrony danych.

 1. Operator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności:
  1. ochronę przed nieautoryzowanym dostępem
  2. ochronę przed utratą danych
  3. hasła Użytkownika nie są zapisywane w bazie w sposób jawny ani szyfrowane w sposób odwracalny.
  4. miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione podczas transmisji (certyfikat SSL).
 2. Operator na podstawie zawartych umów z zewnętrznymi dostawcami infrastruktury IT zapewnia:
  1. ochronę przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa). adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze).
  2. adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS).
  3. środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring).
  4. odpowiednie warunki środowiskowe dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji).

5.   Dostęp osób trzecich do danych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 2. W niektórych sytuacjach Operator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Mogą to być odbiorcy tacy jak:
  1. osoby upoważnione przez nas, nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  2. podmioty przetwarzające, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych
  3. inni odbiorcy danych np. pośrednicy, rejestry domen, organy certyfikujące, kurierzy, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, podmioty windykujące, organy publiczne, księgowi, firmy obsługi IT
  4. podmioty współpracujące w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty mogą przetwarzać dane na podstawie umowy z nasza firmą i wyłącznie na nasze polecenie.

6.   Prawo dostępu Użytkownika.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. oraz przenoszenia danych.
  6. prawo wniesienia sprzeciwu,
 2. w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Na działania Administratora przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 4. Z Administratorem danych osobowych, w sprawach związanych z ich przetwarzaniem można się skontaktować poprzez dedykowane lub ogólnie dostępne kanały łączności podane na głównej stronie Serwisu www Operatora.

7.   Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego Użytkownik korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
 3. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową firewall.
 4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Operator oświadcza, iż w swoim serwisie www stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Użytkownika.

8.   Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Polityce Cookies

9.   Postanowienie końcowe.

 1. Korzystając z serwisu www i funkcji udostępnionych przez Operatora Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, która jest nieodłącznym elementem Regulaminu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną negatywnie na przetwarzanie danych Użytkowników.